Prawo

Chcesz handlować fajerwerkami? Działalność gospodarcza w zakresie obrotu wyrobami pirotechnicznymi klasy F1, F2, F3, P1, T1 nie jest koncesjonowana, może być prowadzona na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorstw lub – w przypadku osób fizycznych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Fajerwerki można sprzedawać wyłącznie pełnoletnim klientom. Art.139. „Kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyłączone spod koncesjonowania wyroby pirotechniczne.. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej fajerwerki podzielono na kilka klas ze względu na zastosowanie, poziom zagrożenia oraz wysokość emitowanego hałasu:
1. Klasa F1: wyroby pirotechniczne widowiskowe charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia oraz niskim poziomem emitowanego hałasu. Są to fajerwerki przeznaczone do użytku wewnątrz budynków.
2. Klasa F2: dotyczy widowiskowych wyrobów pirotechnicznych o niskim stopniu zagrożenia
i minimalnym poziomie hałasu. Nadają się do użytkowania tylko na wolnym powietrzu.
3. Klasa F3: wyroby pirotechniczne widowiskowe, których stopień zagrożenia został określony jako średni. Fajerwerki tej klasy należy odpalać na wolnym powietrzu oraz na dużych otwartych przestrzeniach. Stopień emitowanego przez nie hałasu nie zagraża zdrowiu odpalającego.
4. Klasa F4: wyroby dla profesjonalistów / koncesjonowane
Wyroby pirotechniczne teatralne przeznaczone do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej i telewizyjnej zostały podzielone na następujące klasy:
1. Klasa T1: wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
2. Klasa T2: wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną / koncesjonowane
Pozostałe wyroby pirotechniczne znajdujące stosowanie w kolejnictwie, leśnictwie, lotnictwie, modelarstwie, ratownictwie, rolnictwie, żegludze etc. zostały podzielone na następujące klasy:
1. Klasa P1: wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
2. Klasa P2: wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną / koncesjonowane

Przepisy prawne:
Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Rozporządzenie w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tym czasowym magazynie.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR

Organizacja pokazów z użyciem światła podlega ograniczeniom, sprawdź czy miejsce pokazu znajduje się w pobliżu czynnego lotniska cywilnego albo wojskowego (w obrębie stref CTR, MCTR, ATZ lub MATZ), lub w pobliżu lądowiska przyszpitalnego https://www.pansa.pl/OPS/mapy/mapa_swiatla.html

Formularz zgłoszeniowy dotyczący organizacji pokazów z użyciem sztucznych ogni https://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Jesteś klientem detalicznym? Zalecamy kupowanie fajerwerków u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców. Z uwagi na  przepisy transportowe oraz specyfikę usług w okresie około-świątecznym nie polecamy zakupów internetowych na ostatnią chwilę.

FAJERWERKAMI MOŻEMY CIESZYĆ SIĘ CAŁY ROK!

Art. 51. § 1. Kodeksu wykroczeń wskazuje, że „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Działanie, które mogłoby być uznane za karalny wybryk musi zajść w konkretnych okolicznościach – np. odbywać się poza godzinami ciszy nocnej, czy być przejawem tzw chuligaństwa.

W obowiązującym stanie prawnym sprzedaż detaliczna wyrobów pirotechnicznych, używanie tych wyrobów oraz organizowanie widowisk (pokazów) z ich wykorzystaniem wyznaczona jest szczegółowo licznymi przepisami prawnymi o zasięgu ogólnokrajowym, które gwarantować mają właściwą jakość tych wyrobów oraz ochronę konsumentów i bezpieczeństwa publicznego. Z unijnych dyrektyw harmonizacyjnych Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/23/WE oraz 2013/29/UE, wynika wyraźnie, że władze polskie, a zatem także władze samorządowe, nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych, które spełniają wymagania dyrektyw unijnych tj. są bezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego.

Uchwały wkraczające w obszar regulacji ustawowej, których celem jest jej modyfikacja, stanowią próbę lokalnej nowelizacji art. 51 kodeksu wykroczeń, co w każdym przypadku jest niedozwolone i uzasadnia stwierdzenie nieważności takiego aktu organu gminy. (II SA/Ke 588/17 – Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29; III SA/Łd 355/14 – Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16)
więcej na stronie INFOR

 

CERTYFIKAT NORM PRAWNYCH


Powrót na górę strony